Tájékoztató az óvodás gyermekek tankötelezettségéről

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni. Erről beszégettünk a szülőkkel az óvodás közös szülői értekezleten.

Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű. A kérelemben bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak tartott iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményét is figyelembe vehetik. A fejlődést nyomon követő nyomtatvány csatolása ugyanakkor nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, melyeket ez az óvodai dokumentum tartalmaz.

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Amennyiben az Oktatási Hivatal hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a megalapozott döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. A kirendelt szakértő csak az eddig is e kérdéssel is foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét a már bevett, eddig is alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki, az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.
A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok 2020. január 1-jétől kezdődően hatályos rendelkezései irányadók:
– Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
– Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
– Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
– Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
– EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
– Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze ezt az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői bizottság 2020. január 15-e előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt. Ebben az esetben a gyermek automatikusan további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ebben az esetben a teendő a következő: a szülőnek a szakértői bizottsági véleményt a gyermek óvodájában be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt. Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek javasolt az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani. Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1-jét követően fogadja be, és a kérelem postára adására csak 2020. január 15-ig van lehetőség.

A kérelem vonatkozásában az alábbi szabályok irányadók:
– A szülő vagy gyám a kérelmét kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 2020. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2020. január 1-e előtt érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni.
– A kérelem benyújtására legkésőbb 2020. január 15. napjáig van lehetősége a szülőnek vagy a gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 2020. január 15. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára adott kérelmeket nem fogadja be, az eljárás szerint „visszautasítja”.
– A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd ezt követően kinyomtatott vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be.
– A kérelmeket postai úton várják az alábbi címre:
Oktatási Hivatal
Budapest
1982

Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy a gyermek tankötelezettségét egy évvel később kezdhesse meg?
A tankötelezettség megkezdésének halasztása (az iskolakezdés elhalasztása, vagyis egy évvel további óvodában maradás) ügyében kezdeményezett eljárás kérelemre indul. A kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

A kérelem kötelező tartalmi elemei
Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni. A kérelemben nevesített gyermek azonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért kérik, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) későbbiekben elérhető kéreleműrlapot használják.
A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:
– a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail cím, telefonszám)
– a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító száma, amelyet az óvódától tud a szülő vagy gyám megkérdezni, a lakcím
– a gyermek óvodája adatai, mellyel jogviszonyban áll: OM azonosító száma, neve, címe – ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni
– a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja és a fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodában maradás
– a kérelmező szülő nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.
Kérjik, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumot (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány stb.) csatolják a kérelemhez.

2019. december 18-án 17-órától OviSuli programunk keretében válaszolok a szülők kérdéseire!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Jelentkezés központi felvételi írásbeli vizsgára

Kedves 8. évfolyamos Diákok!
Tisztelt Szülők!

A diákok december 6-ig jelentkezhetnek a központi írásbeli felvételi vizsgára – közvetlenül abban az iskolában, ahol meg szeretnék írni a tesztet. A gyermekek számára a mai napon kiosztottuk a jelentkezési lapokat! Ha valai elhagyná, az alábbi linken pdf formátumban letöltheti. Iskolánkban hagyomány, hogy helyben az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiumában, valamint a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban írják meg a központi felvételit. A jelentkezési lapokat összegyűjtjük, és mi juttatjuk el egyben a kiválasztott iskolának! Fontos, hogy az írásbelire való jelentkezés nem egyenlő a kiválasztott középfokú iskolákba való jelentkezéssel, amelynek február 19-e a határideje! A felvételi bárhol megírható attól függetlenül, hogy a tanuló majd hova szeretne menni továbbtanulni!

A jelentkezési lapok visszahozásának határideje 2019. december 03-a kedd!
Eddig kell az osztályfőnököknek eljuttatni!

Az oktatási hivatal tájékoztatója itt olvasható.

Felvételi tudnivalók.
Felvételi menetrend.
Pontszámítás.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Mikulásváró gyermekkoncert

Minden gyerek szereti a telet és várja a Mikulás érkezését. Ha jó hangulatban telik az idő, könnyebb a várakozás is. Ezt az izgatott várakozást alsós kisdiákjaink egy gyermekkoncerten való részvétellel tették érdekesebbé. November 27-én délután 3 órától LASSÁN EVELYN – a Pesti Kisszínház előadóművésze – és zenész társai az iskolai tornateremben gondoskodtak a jó hangulatról.  A játékos, énekes műsorban a művésznő a télhez és az ünnepekhez kapcsolódó saját szerzeményű dalaival és ismert gyermekdalokkal szerepelt. Volt sok közös éneklés, móka és kacagás. Az élmény felejthetetlen.
Az előadásért köszönetünket fejezzük ki a kedves szülőknek, hiszen az ingyenességet az előző évi alsós farsangi tombolabevételből finanszíroztuk.
Dormány Józsefné
intézményvezető-helyettes

Karácsonyfa felajánlás

Tisztelt Szülők! Kedves Dabasiak!

Ha valaki tud számunkra biztosítani 2 db nagyméretű fenyőfát (iskolai karácsonyfának a két épületbe), azt szívesen vesszük!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Fontosabb időpontok!

11. 27 Mikulásváró gyermekkoncert – alsó tagozat
11. 27 Felajánlások elvitele, adományok leadásának határideje
12. 02 Adventi gyertyagyújtás – 1
12. 02 16.45 Tantestületi értekezlet
12. 04 15.00 Intézményvezetői értekezlet
12. 06 Érkezik a Mikulás
12. 07 Szombat munkanap! A gyermekek is jönnek!
12. 07 Alsós Ki Mit Tud?
12. 07 Adventi gyertyagyújtás – 2
12. 07 Adventi énekverseny a felsőben
12. 07 Versmondó verseny a felsőben
12. 07 Mikulásbuli a felsőben osztályonként
Kérjük szépen a gyermekeket ebéd után hazavinni 07-én!
12. 09 17.00 – 19.00 Alsós fogadóóra
12. 11 18.00-20.00 Felsős fogadóóra
12. 14 Tanítás nélküli munkanap – A gyermekek nem jönnek!
12. 16 Adventi gyertyagyújtás – 3
12. 18 Adventi OviSuli program (várjuk a leendő ovisokat és szüleiket)
12. 19 17.00 Iskolai dolgozók ünnepi karácsonyi estje (Várjuk szeretettel a nyugdíjas kollégákat is!)
12. 20 Karácsonyi műsor (alsóban, felsőben)
12. 20 Adventi gyertyagyújtás – 4

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Adománygyűjtés

Tisztelt Szülők, Kollégák!
Kedves Gyerekek!

Az adománygyűjtésre szánt tartós élelmiszereket, édességet, szaloncukrot, új gyermekjátékot szerdán (november 27-én) viszik el tőlünk! Aki szeretne leadni még felajánlást az legkésőbb szerda reggelig teheti meg az alsós-felső tanáriban.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Eredmények

A „Szép magyar beszéd” házi versenyünkön elért eredményeik jutalmaként az alábbi tanulók képviselik majd iskolánk a területi versenyen:

Timischi-Kiss Imola 5.b
Fazekas Fülöp 6.b
Bölöni Balázs 7.a
Balajti Viktória 7.b
Gacsal Szimóna 8.b

A 7-8. évfolyamos futsal csapatunk III. helyezést ért el diákolimpián.

Zoknigyűjtés:
Abszolút I. helyezet lett a 2.b osztály
A felső tagozat első helyezettje az 5.a osztály
Egyénileg a legtöbb zoknit gyűjtő diákunk Talapka Kincső Réka 4.a osztály.

Papírgyűjtés:
I. helyezett 8.a osztály
II. helyezett 3.b osztály
III. helyezett 8.b osztály
IV. helyezett 1.a osztály
V. helyezett 7.b osztály

A papírért kapott pénz fele az osztályoké, a másik felét iskolánk új játszóterének kialakítására fordítjuk!

Szívből gratulálunk mindenkinek!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető