Továbbhaladás feltételei

Továbbhaladás feltételei angol nyelvből

4. évfolyam

Hallott szöveg értése:
A tanuló megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, max. kétmondatos kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol. Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést.

Beszédkészség:
A tanuló hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket (legalább néhány mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.

Olvasott szöveg értése:
A tanuló felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas. Ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.

Íráskészség:
A tanuló felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat.

5. évfolyam

Hallott szöveg értése:
A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol. Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért. Ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.

Beszédkészség:
A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol. Tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel. Megértési probléma esetén segítséget kér.

Olvasott szöveg értése:
A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas. Ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál. Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.

Íráskészség:
A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír. Egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.

6. évfolyam

Hallott szöveg értése:
A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfog almazott szöveg lényegét megérti.

Beszédkészség:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol. Jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz. Kérdéseket tesz fel. Megértési probléma esetén segítséget kér. Tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.

Olvasott szöveg értése:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.

Íráskészség:
A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír. Egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. Egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz.

7. évfolyam

Hallott szöveg értése:
A tanuló megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből a fontos információt kiszűri. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti. Ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.

Beszédkészség:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol. Egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz. Kérdéseket tesz fel, eseményeket mesél el. Megértési probléma esetén segítséget kér. Részt vesz egyszerű párbeszédben. Beszélgetést kezdeményez, befejez.

Olvasott szöveg értése:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti. Egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért. Ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti

Íráskészség:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír. Egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz. Egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. Ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.

8. évfolyam

Hallott szöveg értése:
A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti. Ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti. Jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.

Beszédkészség:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol. Egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz. Kérdéseket feltesz, eseményeket elmesél. Megértési probléma esetén segítséget kér. Egyszerű párbeszédben részt vesz. Fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.

Olvasott szöveg értése:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti. Ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti. Egyszerű történetet megérti; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti. Jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.

Íráskészség:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír. Egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz. Egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz. Ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő, kb. 50 szavas szöveget ír. Kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír.